15:DESIGN (INSTALLATIONS OR DISPLAYS)

The Bloom - Beijing 2022 Paralympic Winter Games - Beijing 2022 Paralympic Winter Games JPG
The Bloom - Beijing 2022 Paralympic Winter Games - Beijing 2022 Paralympic Winter Games JPG
The Bloom - Beijing 2022 Paralympic Winter Games - Beijing 2022 Paralympic Winter Games JPG
The Bloom - Beijing 2022 Paralympic Winter Games - Beijing 2022 Paralympic Winter Games JPG
The Bloom - Beijing 2022 Paralympic Winter Games - Beijing 2022 Paralympic Winter Games JPG
The Bloom - Beijing 2022 Paralympic Winter Games - Beijing 2022 Paralympic Winter Games JPG
The Bloom - Beijing 2022 Paralympic Winter Games - Beijing 2022 Paralympic Winter Games MOV 4m:59s

The Bloom - Beijing 2022 Paralympic Winter Games
Beijing 2022 Paralympic Winter Games

Share:
The Bloom - Beijing 2022 Paralympic Winter Games - Beijing 2022 Paralympic Winter Games

Shortlist

Title of Entry: The Bloom
Brand: Beijing 2022 Paralympic Winter Games
Product/Service: Beijing 2022 Paralympic Winter Games
Client: Beijing 2022 Paralympic Winter Games
Entrant Company: The Nine Shanghai
Creative Team: Chief Director: Zhang Yimou
Director: Jody Xiong
Chief Producer: Shen Chen
Artist: Jody Xiong
Art Consultant: Cai Guoqiang
Art Consultant: Joe Wang
Executive Producer: Li Zhiwei
CO Director: Zhu Jinjing
Photography Director: Arden Tse
Chief Creative Officer: Jody Xiong
Art Director: Jody Xiong
Assistant Director: Feng Xiaotao
Producer: Yao Guoqing
Choreographer: Guo Xinnong
Choreographer: Zheng Bo
Choreographer: Hao Shanshan
Choreographer: Zhao Chenguang
Stylist: Cao Tingting
Propsman: Li Jie
Propsman: Xiong Xiong
Science and Technology Engineer: Li Daquan
Brain Wave Technology Team: Shiyou Technology
Editor: Zhao Qi
Online: Wei Na
TC: Yu Yongmei
Designer: Jody Xiong
3D: Hu Mo
Photography: Liu Yang
Gags Shooting: Wang Shuo
Production Company´╝ÜBejing Cheng-Shir Culture & Media Co.Ltd
AwardsEngine Logo